СТРУКТУРИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРЕГОВОРНИЯ ПРОЦЕС
Министерският съвет определя и осъществява политиката на България към ЕС, подготовката за членство и провеждането на преговорите за присъединяване. Ръководи координационния механизъм по подготовката за присъединяване, който включва следните органи:

Съветът по европейска интеграция е председателстван от заместник министър-председателя, който координира дейността по присъединяване на Република България към ЕС, с членове министрите на основните министерства, участващи в процеса на подготовка за присъединяване. Разглежда проектите на позициите и мандата за водене на преговори; осъществява наблюдение върху преговорния процес; предлага състава на основния екип за преговори; прави предложения за предприемане на приоритетни действия от МС по въпросите на европейската интеграция.

Министърът на външните работи ръководи и координира цялостната дейност по присъединяването на Р България към ЕС и по провеждане на диалога с институциите на ЕС. Той ръководи делегацията по преговорите и представя окончателната позиция на България пред Съвета на министрите на ЕС. Координира програмните приоритети с националния ръководител на помощта, предоставяна от ЕС, в съответствие с приоритетите на процеса на подготовка на страната за членство в ЕС и участва в процесите на наблюдение на тази помощ.

Главният преговарящ представя позициите на Р България в междуправителствената конференция по преговорите с ЕС на равнище зам.-ръководители на делегация; ръководи основния екип и координационния съвет; информира МС и комисиите към Народното събрание за хода и резултатите от преговорите; координира действията на администрацията при взаимодействието с институциите на ЕС; осъществява националната координация по аналитичния преглед на законодателството. Заместник на Главния преговарящ е ръководителят на Мисията на Р България към Европейски общности в Брюксел.

Министърът на финансите осъществява националната координация на помощта, оказвана на България от Европейските общности; координира съвместния механизъм за наблюдение на програмите, финансирани от предприсъединителните инструменти; организира и координира изработването на Национален план за икономическо развитие 2000 – 2006 и Националния план за развитие в съответствие с изискванията, поставени в регламент 1260/1999 на Съвета на Европейския съюз.

Главният преговарящ на България г-жа Меглена Кунева получи статут на Министър по европейските въпроси, който осигурява провеждането на единна и съгласувана политика по всички въпроси на отношенията с ЕС. Координира конкретното изпълнение на постигнатите договорености с ЕС, наблюдава и координира дейността на дирекциите по евроинтеграция на всички ведомства. Изготвя проект на Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС.

Основният екип за преговори включва Главният преговарящ, ръководителят на Мисията на Р България към Европейски общности в Брюксел, директорът на Дирекция “Евроинтеграция и отношения с международните финансови институции” към МС, зам.–министри по европейска интеграцията и / или водещи експерти от всички министерства в областите на европейските интеграционни процеси. Той подпомага Съвета по европейска интеграция като: анализира информация за изпълнението на поетите от страната в хода на преговорите ангажименти и предлага на Координационния съвет и работните групи предприемането на действия в тази насока; прави оценка на общото състояние на средствата, предоставени на България от ЕС; дава препоръки на институциите, ангажирани с планиране на българското участие в предприсъединителните програми на ЕС; разглежда проектите за позиции и мандат за водене на преговори, представени от ръководителя на работната група.

Към Съвета по Европейска интеграция е създаден Координационен съвет, председателстван от Главния преговарящ и с членове – ръководителите на работните групи. Той наблюдава и контролира подготовката на преговорния процес, очертава общите насоки в дейността на работните групи, подготвя анализи за резултати в диалога България-ЕС, обсъжда въпроси на европейската интеграция от междусекторен характер, хармонизира междуведомствените дейности с цел ефективност диалога с ЕС.

Към Координационния съвет са формирани 31 работни групи, които представляват разширеният екип за водене на преговори. Те осъществяват цялостната подготовка на преговорния процес като подготвят проекти на позициите за преговори по сектори, които представят за обсъждане пред Координационния съвет, обсъждат проекти на нови нормативни актове на основата на достиженията на европейското право, изготвят таблици за съответствие. В състава на работните групи могат да се включат представители на икономическите и социални партньори.

Дирекция “Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции” към МС изготвя и актуализира национална хармонограма за сближаване на българското законодателство с правото на Европейските общности и я представя пред институциите на Съюза, осъществява мониторинг и изготвя информация за Съвета по европейска комуникация за изпълнение на поетите от България ангажименти в хода на преговорите, както и за изпълнение на Националната програма за приемане на достиженията на правото на Европейските общности.

Към министъра на държавната администрация функционира Център за преводи и редакции, който осигурява за нуждите на държавната администрация преводи на български език на актовете на ЕС, както и преводи на българското законодателство на официалните езици на общността.

Съветът по европейска комуникация планира въпросите по Комуникационната стратегия за подготовка членството на Р България в ЕС и следи за нейното изпълнение. Председателства се от министъра на външните работи, с членове заместник министрите, отговарящи за въпросите на евроинтеграцията, основаният екип за преговори, председателите на комисиите за икономическо и социално сближаване и председателят на УС на Националното сдружение на общините в България.В заседанията му могат да участват експерти и представители на неправителствени органзации, социално-икономическите партньори и академичните среди. Към съвета има консултативен комитет, който подпомага дейността му при формулиране и изработване на решения по изпълнение на стратегията.