История на отношенията България - Европейски Съюз
  9 август 1988
Установяване на дипломатически отношения между България и Европейската икономическа общност.

8 май 1990
Подписана е Спогодба за търговия, търговски и икономически отношения между България и Европейската икономическа общност. Програма ФАР е открита за България.

1 ноември 1990
Влиза в сила Спогодбата за търговия, търговски и икономически отношения. Тя предвижда постепенно елиминиране на количествените ограничения за български внос в Общността и предоставянето на взаимни отстъпки в сферата на търговията със селскостопански стоки.

22 декември 1990
Великото народно събрание приема решение, изразяващо желанието на България да стане пълноправен член на Европейската общност.

1 октомври 1991
Европейският съвет взима решение за начало на предварителни разговори с България за сключване на Европейско споразумение за асоцииране.

8 март 1993
Подписани са Европейското споразумение за асоцииране на България към Европейската общност и Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси.

15 април 1993
Народното събрание ратифицира текстовете на Европейското споразумение за асоцииране и Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси.

21-22 юни 1993
Европейският съвет в Копенхаген определя политическите и икономически критерии, които трябва да изпълнят страните, желаещи да се присъединят към ЕС.

27 октомври 1993
Европейският парламент ратифицира Европейското споразумение за асоцииране на България.

31 декември 1993
Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси влиза в сила. Спогодбата за търговия, търговско и икономическо сътрудничество от 1990 г. е суспендирана в търговската й част.

Март 1994
Първо заседание на Смесения комитет България- ЕС. В неговите рамки са създадени подкомитети по сближаване на законодателствата, конкуренцията, селското стопанство, транспорта, митническото сътрудничество.

14 април 1994
Правителството на Р България приема декларация, в която се потвърждава желанието на страната да стане пълноправен член на ЕС.

24 ноември 1994
България и останалите асоциирани страни са поканени да се присъединят към декларации на ЕС по външнополитическите въпроси и въпросите на сигурността.

9-10 декември 1994
Европейският съвет в Есен приема Стратегия за подготовка на асоциираните държави от Централна и Източна Европа за присъединяване към ЕС.

1 февруари 1995
Влиза в сила Европейското споразумение за асоцииране на Р България.

22 март 1995
Министерски съвет приема постановление, с което се създава специален механизъм за работа по европейска интеграция, включващ Представителен комитет, Координационна комисия и Секретариат по европейска интеграция в МС.

29 май 1995
Първо заседание на Съвета за асоцииране България- ЕС. Обсъдени са стратегията на България за интегриране с ЕС, регионалната стабилност и свободата на движение на българските граждани до страните –членки на ЕС и групата Шенген.

25-26 юни 1995
Европейският съвет в Кан приема Бялата книга за Единния вътрешен пазар. Очертана е стратегията за подготовка за интеграция на Асоциираните страни от Централна и Източна Европа във Вътрешния пазар.

6-8 септември 1995
Учреден е Съвместен парламентарен комитет между България и ЕС в София. Обсъдени са политическото и социално-икономическо положение в България, търговските отношения България –ЕС, сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, изпълнението на програма ФАР.

25 септември 1995
Съветът на министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС одобрява списък на държавите / Регламент № 2317/95 /, чиито граждани следва да притежават визи при пресичане вътрешните граници на Съюза. В този списък фигурира и България.

Декември 1995
Българското правителство взема решение да подаде молба за членство в ЕС.

14 декември 1995
Народното събрание гласува решение България да подаде официално молба за пълноправно членство в ЕС.

16 декември 1995
По време на Европейския съвет в Мадрид на Хавиер Солана е връчена молбата на България за членство в Съюза. Съветът възлага на ЕК да изготви становище върху молбата на България за членство.

Април 1996
ЕК връчва подробен въпросник на българското правителство с цел да подготви становище върху молбата за членство.

30 юли 1996
Отговорите на въпросника на Европейската комисия са предоставени от българското правителство на Делегацията на ЕК в София.

14 декември 1996
В рамките на Европейския съвет в Дъблин се провежда среща на държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС, Асоциираните страни от ЦИЕ , Кипър и Балтийските републики.

24-25 февруари 1997
Трети съвет за асоцииране на България към ЕС. Направен е анализ на постигнатите резултати в адаптирането на България към критериите за присъединяване.

17-18 март 1997
Официална визита на комисаря Ханс ван ден Брук в София, на която са очертани основните мерки за българското правителство за подготовка на България за разширяването на ЕС.

25 април 1997
Българското правителство връчва на Делегацията на ЕК в България осъвременените отговори на въпросника на ЕК.

16 юли 1997
Излиза становището по молбата на България за членство в рамките на План 2000. България е оценена като страна-кандидатка, която не е достатъчно готова да започне преговори за присъединяване. ЕК приема “Партньорство за присъединяване”.

12-13 Декември 1997
Европейският съвет в Люксембург взема решение да започне преговори за присъединяване с Унгария, Полша, Чехия, Естония, Словения и Кипър. Решава подготовката за преговори с България, Румъния, Латвия, Литва и Словакия да се ускори чрез аналитичен преглед на законодателството.

23 март 1998
Министерски съвет приема Национална стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

27 април 1998
Започва многостранен аналитичен преглед на законодателството за България.

Май 1998
Българското правителство прие Национална програма за приемане на достиженията на правото на ЕС.

4 ноември 1998
ЕК публикува първите редовни годишни доклади за напредъка на страните-кандидатки в процеса за присъединяване за 1998 г.

10 март 1999
Министерският съвет на България създава Съвет по европейска интеграция и работни групи за координация процеса на присъединяване.

Май 1999
Подготвя се актуализиран вариант на Националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС.

13 октомври 1999
ЕК публикува втори редовен годишен доклад за напредъка на страните-кандидатки в процеса на присъединяване.

29 ноември 1999
Подписан меморандум с ЕК по отношение сроковете за извеждане от експлоатация на блоковете в АЕЦ Козлодуй.

10 декември 1999
Европейският съвет в Хелзинки взима решение да започне преговори за присъединяване с България, Латвия, Литва, Словакия, Румъния и Малта.

Декември 1999
Решение на Съвета на министрите на ЕС за актуализиране на Партньорство за присъединяване с България.

20 януари 2000
Министерският съвет на България определя Главен преговарящ, основен екип за преговорите и създава работни групи по преговорните глави.

15 февруари 2000
Първо заседание на Междуправителствената Конференция за присъединяването на България – официално откриване на преговорите.

Март 2000
В Народното събрание на България е създаден Съвет по европейски въпроси.

28 март 2000
Първо работно заседание по преговорите на ниво заместници. България представя преговорни позиции по 8 глави.

1 декември 2000
Съветът на министрите по правосъдие и вътрешни работи на ЕС взима решение за изваждане на България от негативния визов списък “Шенген”.

7-9 декември 2000
Европейската среща на върха в Ница с участието на държавните и правителствени ръководители на страните-кандидатки. Взети са решения за разширяването на ЕС и произлизащите от него институционални реформи.

9 октомври 2002
Публикувани са Редовните доклади на ЕК, в които се препоръчва приемането на 10 нови страни-членки в Съюза. За България се казва, че страната има вече “Функционираща пазарна икономика”. ЕК посочва, че подкрепя желанието на България да се присъедини към ЕС през 2007 г.

24-25 октомври 2002
Европейският съвет в Брюксел взима решение, че Комисията и Съветът ще подготвят “пакет” за България и Румъния, който ще бъде представен на Срещата на върха в Копенхаген през декември 2002 г. Този пакет ще съдържа детайлизирана “пътна карта” за присъединяването на двете страни и увеличена предприсъединителна помощ.

До края на 2002
България вече е отворила всички 31 преговорни глави.

Декември 2002
Европейски съвет в Копенхаген заяви, че подкрепя усилията на България и Румъния да постигнат поставената цел за членство през 2007 г. и прие пътни карти да двете страни.

19-20 юни 2003
Европейският съвет в Солун подкрепи намеренията на България и Румъния да приключат преговорите за присъединяване през 2004 г. и да се присъединят към Съюза през 2007 г.