Тема на броя

  Правото на чужди граждани да придобиват земя в България – необходимо условие за членството на страната в ЕС

Правилата, които важат за Европейския съюз, трябва да важат и за България
          Интервю с Велислав Величков

Правна уредба на възможността за придобиване право на собственост върху недвижими имоти от чужденци в държавите - членки на Европейския съюз

Глава 4 “Свободно движение на капитали”
Правото на чужди граждани да придобиват земя в България – необходимо условие за членството на страната в ЕС


Премахването на забраната за придобиване право на собственост върху земя от чужденци и чуждестранни юридически лица е една от шестте задължителни промени в конституцията, които България трябва да направи във връзка с членството в ЕС и ратифицирането на Договора за присъединяване. Това ще ни приобщи към принципите на Обединена Европа, към която се стремим, ще стимулира развитието на пазара на земя и ще създаде по-благоприятни условия за привличане на все повече чуждестранни инвеститори.

Във временната комисия за промени в конституцията към Народното събрание беше обсъждана поправката на основния закон в тази му част. Представителите на всички парламентарни групи се обединиха около проектотекст, според който чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условия и по ред, определени със закон или международен договор, ратифициран от Народното събрание.

Комисия към парламента беше създадена през миналата година, за да подготви измененията на основния закон, свързани с бъдещото пълноправно членство на Република България в Европейския съюз. През септември 2003 г. Народното събрания прие първото изменение на българската конституция, свързано с имунитета, несменяемостта и мандатността на магистратите. Промяната на статута на магистратите се извърши в съответствие с изискванията на ЕС и даде основата на истински реформи в съдебната власт.

Сегашният чл. 22 от конституцията, отнасящ се до проблема за земята гласи:
“(1)Чужденците и чуждестранните юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху земя освен при наследяване по закон. В този случай те следва да прехвърлят собствеността си. (2) При определени със закон условия чужденците и чуждестранните юридически лица могат да придобиват право на ползване, право на строеж и други вещни права.”

Отпадането на забраната произтича от поет ангажимент от страна на България в хода на преговорите с ЕС по глава 4 “Свободно движение на капитали”, като главата е временно затворена през м.юли 2001 г. В преговорната позиция по глава 4 страната е поела ангажимент за промяна на чл.22 от Конституцията, с цел отмяна на съществуващата обща забрана по отношение на чуждестранните физически и юридически лица от страните-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство да придобиват право на собственост върху земя. Тази забрана следва да отпадне, тъй като е несъвместима с посочените в чл. 56 от Договора за Европейската общност принципи на свободно движение на капитали и равнопоставеност на правните субекти на всяка страна-членка на ЕС. Предложението за отпадане на тази забрана се обосновава с необходимостта от уеднаквяване на режима за местни и чуждестранни физически и юридически лица относно правото на собственост върху земя, каквато е практиката при преговорите на десетте новоприети страни-членки на ЕС. От това следва, че Българската конституция не би трябвало да се прави разграничение между местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Ангажиментът за тази промяна в Конституцията е към датата на подписване на Договора за присъединяване на България към ЕС – т.е. 2005 г.

В комисията продължават дискусиите дали тази забрана да отпадне само за граждани и юридически лица от страните-членки на ЕС или за всички чужденци, като все още няма единно мнение по този въпрос.

Отпадането на забраната за придобиване право на собственост върху земеделски и горски земи от чужденци ще влезе в сила след изтичане на преходен период от 7 години, считано от датата на пълноправното членство на България в ЕС – от 2007 г., т. е. от 2014 г. Срокът е заложен в преговорната позиция на страната и има за цел да гарантира изравняването на цените на пазара в България с европейските, както и по-добрата защита на интересите на българските собственици.

Пазарът на земята в България е в процес на развитие, цената на земята е в пъти по-ниска в сравнение с цената на земята в страните от ЕС. Поради по-ниските доходи българските граждани не притежават съществени възможности за придобиване право на собственост върху земя като гражданите на ЕС. Не са завършени кадастърът и имотният регистър, които са предпоставка за развитие пазара на земята. Поради това е договорен седемгодишният период, който ще позволи изграждането на реален пазар на земята и ще се осигури равностойни възможности за покупка и от български граждани. Подобен преходен период са договорили и другите новоприсъединени страни от Източна Европа. / Виж приложението/.

Според ангажиментите, които страната е поела при преговорите, от момента на присъединяване през 2007 г. чуждестранни физически и юридически лица от страни-членки на ЕС, които желаят да се установят в страната съгласно правото на установяване, ще могат да купуват земя в България за нуждите на извършваната от тях стопанска дейност или упражняваната от тях професия – за първо жилище и за административни цели. За самонаетите фермери, които пребивават постоянно в страната и се занимават със селскостопанска дейност, също не е предвиден преходен период. Договореният преходен период да придобиване на земя за второ жилище е 5 години от датата на присъединяването.

Принципът, около който се обединяват членовете на комисията, е чрез промяна на текста в Конституцията да бъде премахната общата забрана, като след това всички подробности, условия и ред, свързани със собствеността върху земята, ще бъдат уредени допълнително със закон, който ще бъде създаден въз основа на новата конституционна норма. Предполага се, че ограниченията могат да бъдат свързани с националната сигурност, със собствеността на земя в пограничните райони, в природни и исторически резервати.

Отпадането на забраната за купуване на българска земя от чужденци е важно условие, както за приобщаване на страната ни към европейското семейство, така и за привличане на все повече чуждестранни инвеститори. Пред последната година в България се наблюдава забележителен ръст на чуждите инвестиции, но с отпадането на забраната пред чужденци да придобиват земя в страната, ще бъде спечелено още повече тяхното доверие, ще им бъде гарантирана сигурност и добри условия за развитие на бизнеса. Като пълноправен член на Европейския съюз България ще трябва да отговори на общоприетите европейски правила и принципи.

©SG 2003