България днес
Правна рамка
Българският закон за задълженията и договорите позволява на кредиторите да искат изпълнение заедно с обезщетение за неизпълнение. Българският Граждански процесуален кодекс също позволява решаване на спорове в арбитражен съд в чужбина, ако една от страните е с местожителство или седалище в друга страна. Българският закон за международния търговски арбитраж предвижда разрешаване на граждански имуществени спорове, възникнали от външнотърговски отношения чрез международен арбитраж, ако местожителството или седалището на една от страните не е в Република България.

През юни 2003 г. България прие закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и така намали възможността за злоупотреба с административното регулиране на всички нива на управление.

Освен това новият закон намалява броя на лицензите, предвижда разрешителни и регистрационни режими и изисква органите на управление на всички нива да представят мотивирано становище, за да въведат каквото и да е регулиране засягащо стопанската дейност.

Интелектуалната собственост в България е защитена по ЕС стандарти.
Настоящите закони в България отговарят на основните конвенции, споразумения и международни договори, както се прилагат от Световната организация за интелектуална собственост. България също така е страна по Европейската патентна конвенция и по Споразумението за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост (TRIPS Agreement).

©SG 2003